ࡱ> 21 FA\pUgurffer DemirenolN Ba= =xi$e8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Fujiyama1 Fujiyama1Arial1 Fujiyama1 Fujiyama#,##0\ "TL";\-#,##0\ "TL"##,##0\ "TL";[Red]\-#,##0\ "TL"$#,##0.00\ "TL";\-#,##0.00\ "TL")$#,##0.00\ "TL";[Red]\-#,##0.00\ "TL">*9_-* #,##0\ "TL"_-;\-* #,##0\ "TL"_-;_-* "-"\ "TL"_-;_-@_->)9_-* #,##0\ _T_L_-;\-* #,##0\ _T_L_-;_-* "-"\ _T_L_-;_-@_-F,A_-* #,##0.00\ "TL"_-;\-* #,##0.00\ "TL"_-;_-* "-"??\ "TL"_-;_-@_-F+A_-* #,##0.00\ _T_L_-;\-* #,##0.00\ _T_L_-;_-* "-"??\ _T_L_-;_-@_-        , * + )   (@@ "8@ ( @ (@ (@ "8 ( (  (@ (@ (@ (@ (@ (@    " 8 ``i̜̙3f3333f3ffff333ff333f33f33BBB\` Tablo11Tablo22Tablo34Tablo45Tablo56Tablo6,7Tablo798Tablo8F9Tablo9S:Tablo10`;Tablo11m<Tablo12z=Tablo13>Tablo14?Tablo15@Tablo16ZZs?6"..................................NAK0T AKIM TABLOSU(.............TL.) nceki Dnem Cari Dnem199..A. DNEM BA^I NAK0T MEVCUDUB. DNEM 00 NAK0T G0R0^LER0$ 1- Sat1_lardan Elde Edilen Nakit a) Net Sat1_lar) b) Ticari Alacaklardaki Azal1_lar, c) Ticari Alacaklardaki Art1_lar (-)K 2- Dier Faaliyetlerden Olaan Gelir ve Karlardan Dolay1 Salanan Nakit3 3- Olaand1_1 Gelir ve Karlardan Salanan NakitC 4- K1sa Vadeli Yabanc1 Kaynaklardaki Art1_lardan Salanan Nakit" (Al1mlarla 0lgili Olmayan)& a) Menkul K1ymet 0hralar1ndan b) Al1nan Krediler c) Dier Art1_larD 5- Uzun Vadeli Yabanc1 Kaynaklardaki Art1_lardan Salanan Nakit( 6- Sermaye Art1_1ndan Salanan Nakit5 7- Hisse Senedi 0hra Primlerinden Salanan Nakit 8- Dier Nakit Giri_leriC. DNEM 00 NAK0T IKI^LARI0 1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1k1_lar1 a) Sat1_lar1n Maliyeti b) Stoklardaki Art1_lar@ c) Ticari Borlardaki (Al1mlardan Kaynaklanan) Azal1_larC d) Ticari Borlardaki (Al1mlardan Kaynaklanan) Art1_lar (-)@ e) Amortisman ve Nakit 1k1_1 Gerektirmeyen Giderler (-)& f) Stoklardaki Azal1_lar (-) 3 2- Faaliyet Giderlerine 0li_kin Nakit 1k1_lar1, a) Ara_t1rma ve Geli_tirme Giderleri/ b) Pazarlama Sat1_ ve Da1t1m Giderleri" c) Genel Ynetim Giderleri@ d) Amortisman ve Nakit 1k1_1 Gerektirmeyen Giderler (-)N 3- Dier Faatliyetlerden Olaan Gider ve Zararlara 0li_kin Nakit 1k1_lar1> a) Dier Faaliyetlerle 0lgili Olaan Gider ve ZararlarO b) Amortisman ve Nakit 1k1_1 Gerektirmeyen Dier Gider ve Zararlar (-)5 4- Finansman Giderlerinden Dolay1 Nakit 1k1_lar1= 5- Olaand1_1 Gider ve Zararlardan Dolay1 Nakit 1k1_lar1' a) Olaand1_1 Gider ve Zararlar9 6- Duran Varl1k Yat1r1mlar1na 0li_kin Nakit 1k1_lar1F 7- K1sa Vadeli Yabanc1 Kaynak demeleri (Al1mlarla 0lgili Olmayan)- a) Menkul K1ymetler Anapara demeleri, b) Al1nan Krediler Anapara demeleri c) Dier demelerE 8- Uzun Vadeli Yabanc1 Kaynak demeleri (Al1mlarla 0lgili Olmayan! 9- denen Vergi ve Benzerleri 10- denenTemettler 11- Dier Nakit 1k1_lar1'D. DNEM SONU NAK0T MEVCUDU (A + B - C)"E. NAK0T ARTI^ VEYA AZALI^ (B - C)o0_etmeler, belirlenen byklklerine gre bin, milyon, milyar yada trilyon olarak rakamlar1n1 gstereceklerdir.2I raB n@errd v9 =$e8X> n s0n8b @$ 0MbP?_%Z&A Sayfa &P"s0n0b0bn?n U =xi$XS0be00 en0 0.b 00Q0S"0n0bn0ben0,bqlbYzderimi_]Pay??n U ve0vZT00ZT0_T0 '0_T0# pb0 #?@b0-nblbXNJT0e0YT0L0YT0LNJT0bT0wwBwBRbT0b]qbT0(Uػb\bbb0bb[0\bbHTb0HS0X\Tb *Jb 6 FA D#)11 dMbP?_*+%&R Ek Tablo 7 &zG?'{Gz?(~?)~?MMemaserJet 4L@g ,,@MSUDHP LaserJet 4L>[`d " P,, `? `?U} ,} $ DwT0&wb&w& b b  MBAZ/XWމ0b00 ' ' '    !!!!!"   !!!!!"  !!!!!"  !!!!!"  !!!!!" !!!!!" !!!!!" !!!!!" !!!!!" !!!!!" !!!!!" !!!!!" !!!!!" !!!!!" !!!!!" !!!!!" !!!!!" !!!!!" !!!!!" !!!!!"!!!!!"  !!!!!" !!!!!"BX>>$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!T0&"b&#&$%&'(b)b*+,MB-./0A12Z/34567X89:W;މ<0b=0>0?@ !!!!!!!" ""!!!!!" ##!!!!!" $$!!!!!" %%!!!!!" &&!!!!!" ' '!!!!!" (!(!!!!!" )")!!!!!" *#*!!!!!" +$+!!!!!" ,%,!!!!!" -&-!!!!!" .'.!!!!!" /(/!!!!!" 0)0!!!!!" 1&1!!!!!" 2*2!!!!!" 3+3!!!!!" 4,4!!!!!" 5-5!!!!!" 6.6!!!!!" 7/7!!!!!" 8,8!!!!!" 9-9!!!!!" :.:!!!!!" ;0;!!!!!" <1<!!!!!" =2=!!!!!">!!!!!" ?3? @!!!!!"Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$AT0Cb% A4A#####$ C%5Z$>$@111 FA 2 dMbP?_*+%&A Sayfa &P"SD??U>@ FA 3 dMbP?_*+%&A Sayfa &P"SD??U>@ FA 4 dMbP?_*+%&A Sayfa &P"SD??U>@ FA 5 dMbP?_*+%&A Sayfa &P"SD??U>@ FA 6 dMbP?_*+%&A Sayfa &P"SD??U>@ FA 7 dMbP?_*+%&A Sayfa &P"SD??U>@ FA 9 dMbP?_*+%&A Sayfa &P"SD??U>@ FA : dMbP?_*+%&A Sayfa &P"SD??U>@ FA ; dMbP?_*+%&A Sayfa &P"SD??U>@ FA (< dMbP?_*+%&A Sayfa &P"SD??U>@ FA 5= dMbP?_*+%&A Sayfa &P"SD??U>@ FA B> dMbP?_*+%&A Sayfa &P"SD??U>@ FA O? dMbP?_*+%&A Sayfa &P"SD??U>@ FA \@ dMbP?_*+%&A Sayfa &P"SD??U>@ FA iA dMbP?_*+%&A Sayfa &P"SD??U>@ Oh+'0\(0 HT AHMET GLENN@zAƋSRӺJYedekCengizW1nword\CINKUR\TESTU496.docpXT3%JYedekCengizW1nword\CINKUR\retimreetesi.docl`JUSJYedekCengizW1nword\CINKUR\YENDE96.docK`LVUJYedekCengizW1nword\CINKUR\YENDEGRV.doc`LWVj/JYedekCengizW1nword\CINKUR\YMMLISTE.dochRX^MDJYedekCengizW1nword\avu_olu\AVDAF96.DOChRYXESJYedekCengizW1nword\avu_olu\AVDAFRV.dochRZYbJYedekCengizW1nword\avu_olu\AVRAPTE.DOChR[ZbJYedekCengizW1nword\avu_olu\AVRAPS.DOChR\[bJYedekCengizW1nword\avu_olu\AVRAPVE.DOChR]\7JYedekCengizW1nword\avu_olu\AVSERD.dochR^],JYedekCengizW1nword\avu_olu\AVU0196.DOChR_^jJYedekCengizW1nword\avu_olu\avu0197.dochR`_b,JYedekCengizW1nword\avu_olu\AVU0296.DOChRa`EJYedekCengizW1nword\avu_olu\avu0497.dochRbaJYedekCengizW1nword\avu_olu\AVU0598.dochRcb̠JYedekCengizW1nword\avu_olu\AVU0796.DOChRdcoJYedekCengizW1nword\avu_olu\AVU0798.dochRedֲJYedekCengizW1nword\avu_olu\AVU0896.DOChRfeѻJYedekCengizW1nword\avu_olu\AVU0996.DOChRgfzJYedekCengizW1nword\avu_olu\AVU1096.dochRhgVJYedekCengizW1nword\avu_olu\KDVDES99.dochTihD6JYedekCengizW1nword\avu_olu\TESTU-001.doc`JjW\JYedekCengizW1nword\EPKEN\KDV0996.docK`LkjJYedekCengizW1nword\EPKEN\TESTU001.doc`LlkJYedekCengizW1nword\EPKEN\TESTU002.doc`Lml'JYedekCengizW1nword\EPKEN\TESTU003.doc`LnmJYedekCengizW1nword\EPKEN\TESTU004.doc`LonJYedekCengizW1nword\EPKEN\TESTU005.doc`Lpo(JYedekCengizW1nword\EPKEN\TESTU006.doc`LqpJYedekCengizW1nword\EPKEN\TESTU007.docx^r/JYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\AKYNDAN1.DOC_x^srJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\AKYNDZ1.DOC_x^ts9JYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\AKYNDZ2.doc_x^ut@)JYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\AKYNTEM1.DOC_x^vuJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\AKYZDV1.DOC_x^wvJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\AKYZDV2.DOC_x^xw1!JYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\Akyzdv՜.+,D՜.+,dHP X`hp x 7 Tablo1Tablo2Tablo3Tablo4Tablo5Tablo6Tablo7Tablo8Tablo9Tablo10Tablo11Tablo12Tablo13Tablo14Tablo15Tablo16 alma Sayfalar 6> _PID_GUIDAN{A76E7C20-F7DB-11D2-8620-000021504DD8}word\DavaDilekeleri\BELSVERD.doc_x^~}JYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\BLGEMAH.DOC_x^~OJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\ekaDav1.doc_x^?JYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\ekaDav2.doc_h{JYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\DAVAPA^ABAHE.docx^JYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\DRTLDAV.doc_x^OJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\ELMEDV93.DOC_x^fչJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\ELMGE93.DOC_x^չJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\ELMGEL91.DOC_x^`չJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\ELMGEL92.DOC_x^`չJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\ELMGEL93.DOC_x^չJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\ELMKDVEK.DOC_x^չJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\ELMKDVHZ.DOC_x^չJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\ELMKDVTM.DOC_p\TJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\FIRATDV.DOCx^JYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\IPEKDAV1.doc_x^JYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\IPEKDAV2.doc_x^JYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\IPEKDAV3.doc_jh2JYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\0ST0KBAL281298.docn|g2JYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\0ST0KBAL281298-2.doc``LFYeDNp0YedekCengizW1nword\CINKUR\TESTU483.doc.docdoc9.doc@Inh2JYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\0ST0KBAL281298-3.doc`x^tuJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\KAHYACEV.doc_x^RJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\KAHYDAN1.doc_x^VJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\KAHYDAN2.doc_x^UJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\KAHYDAN3.doc_x^,JYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\KAHYDV94.DOC_x^ջJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\KAHYDV95.DOC_x^YJYedekCengizW1nword\DavaDilekeleri\KAHYDVCV.doc_x^ͼJYedekCengi "#$%&'(*+,-./0Root Entry F(߈WorkbookASummaryInformation(!DocumentSummaryInformation8)